در نوین هاب یک تقویم زمان‌بندی وجود دارد که می‌توانید محتوای شبکه‌‌های اجتماعی را با تقویم شمسی زمان‌بندی کنید. (راهنمای تقویم زمان‌بندی)

برای تنظیم پست‌‌ها و محتوا بر روی تقویم زمان‌بندی به صفحه “تقویم زمان‌بندی” بروید.

تقویم محتوایی آماده

برای درج محتوا و زمان‌بندی پست‌ها در هر روز از ماه موس را برروی خانه مورد نظر ببرید تا گزینه “افزدن پست” نمایش داده شود.

حال با کلیک بر روی گزینه “افزودن پست” می‌توانید پست را برای آن روز زمان‌بندی کنید.

خانه‌های خاکستری مربوط به ماه‌های قبل و بعد هستند و برای قرار دادن پست در این روزها بین ماه‌ها جایگزین شوید

اگر گزینه “افزودن پست” نمایش داده نشد یعنی روز انتخابی شما مربوط به گذشته است و شما باید در آینده پست‌‌ها را زمان‌بندی کنید.

این راهنما کاربردی بود؟
نپسندیدم